Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Beterbad B.V.

Artikel 1 Algemeen

1.De besloten vennootschap Beterbad B.V. houdt zich bezig met het renoveren en repareren van baden, whirlpools, bubbelbaden en douchebakken.

2. De door Beterbad B.V. bewerkte producten worden door haarzelf geleverd en geïnstalleerd, dan wel door een deskundige overeenkomstig de door Beterbad B.V. bijgeleverde installatie handleiding.

Artikel 2 Begrippen

1. Met de term “opdrachtgever” wordt bedoeld de wederpartij van Beterbad B.V., bij overeenkomsten en de daaruit vloeiende verbintenissen.

2. Van oplevering van werk is sprake:

⦁ wanneer Beterbad B.V. de opdrachtgever ervan in kennis stelt dat het werk is voltooid en de aannemer het werk heeft goedgekeurd;

⦁ wanneer de aannemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever nalaat het werk binnen 8 dagen na dagtekening van gemelde kennisgeving op te nemen.

⦁ Indien en voor zover het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen.

Artikel 3 Tekeningen, ontwerpen

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Beterbad B.V. of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Beterbad B.V.. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Ze mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Artikel 4 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Beterbad B.V. voor zover zij zijn overeengekomen of bekendgemaakt met een offerte, opdracht en/of opdrachtbevestiging of verwezen naar voorwaarden zoals vermeld op 1. www.beterbad.nl.

2. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden bij uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst. Een dergelijke afwijking heeft slechts werking ten aanzien van de overeenkomst waarvoor deze is gemaakt.

3. Bedingen afkomstig van de opdrachtgever, afwijkende van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Beterbad B.V. zijn aanvaard.

Artikel 5 Tot stand komen van overeenkomsten

1. Alle offertes van Beterbad B.V. zijn kosteloos en vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is bepaald. Offertes kunnen door Beterbad B.V. binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.

2. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Beterbad B.V. een bestelling of opdracht op technische haalbaarheid, levertijd en financiële aspecten heeft beoordeeld en vervolgens schriftelijk heeft bevestigd. De door Beterbad B.V. verzonden opdrachtbevestiging of de door beide partijen ondertekende overeenkomst/offerte geldt als bewijs van de overeenkomst en de inhoud daarvan, behoudens tegenbewijs.

Artikel 6 Prijzen

Zolang een prijs niet door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd, is deze voor wijziging door Beterbad B.V. vatbaar.

Artikel 7 Afname

1. Opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door Beterbad B.V. noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van bestelde goederen. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan een opdrachtgever ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als dag van levering.

2. Bij weigering van afname is opdrachtgever aan Beterbad B.V. een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag van de dag van levering en de voor Beterbad B.V. uit de afnameweigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Beterbad B.V. ter zake van de tekortkoming van de opdrachtgever.

3. Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden met instemming van Beterbad B.V., waartegenover Beterbad B.V. voorwaarden kan stellen.

Artikel 8 levering

1. De door Beterbad B.V. aangegeven leveringstermijnen gelden, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bij benadering. Opgegeven leveringstermijnen zijdens Beterbad B.V. zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijn, alhoewel Beterbad B.V. zich zal beijveren om zoveel mogelijk na te streven dat deze termijnen worden aangehouden.

2. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Beterbad B.V..

3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Beterbad B.V.. Dit is slechts anders ingeval van opzet of grove schuld van Beterbad B.V. of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Hoedanigheid, kwaliteit en reclames

1. Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door opdrachtgever onmiddellijk na plaatsing/reparatie te worden gemeld; Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van Beterbad B.V. te worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt Beterbad B.V. geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede staat heeft aanvaard. Geringe in de handel toelaatbare geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren.

2. Indien en voor zover omtrent de hoedanig is overeengekomen dat deze volgens een model zal zijn, geldt dat model als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken.

3. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van een model wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de Beterbad B.V..

4. In geval van gebreken in het geleverde heeft opdrachtgever slechts aanspraken op Beterbad B.V., voor zover de zaken niet verwerkt zijn.

5. Indien de opdrachtgever volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om betaling op te schorten.

Artikel 10 Garantie

1. Beterbad B.V. staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat deze garantie niet verder gaat dan de garantieverplichting die degene die de desbetreffende zaken aan Beterbad B.V. geleverd heeft jegens Beterbad B.V. heeft.

2. Beterbad B.V. geeft garantie op nieuwe zaken, originele onderdelen en handelsproducten overeenkomstig de bij de Beterbad B.V. op het tijdstip van de aflevering geldende garantiebepaling.

3. Op door Beterbad B.V. niet samengevoegde producten en onderdelen geeft Beterbad B.V. geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. Beterbad B.V. geeft geen garantie op zaken die niet conform de door Beterbad B.V. bijgeleverde gebruiksaanwijzing zijn geïnstalleerd.

4. Beterbad B.V. hanteert de afkeurnorm van acryl producten volgens NEN-263 (kromheid groter een 0,5 % x de lengte) maal 50%.

Artikel 11 Betaling en zekerheidstelling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de schriftelijk overeengekomen termijn, op een door Beterbad B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Beterbad B.V. aangegeven. Beterbad B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd, gelijk aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Beterbad B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Beterbad B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Beterbad B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 Niet toerekenbare tekortkomingen/overmacht

1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Beterbad B.V. niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel niet aan Beterbad B.V. bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de opdrachtgever voor Beterbad B.V. als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1. vallen in ieder geval; staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog mobilisatie transportmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van Beterbad B.V.s en of fabrikanten van Beterbad B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluiting of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Beterbad B.V. redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

3. Beterbad B.V. heeft in geval van overmacht het recht haar verplichten op te schorten. Beterbad B.V. is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Beterbad B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Beterbad B.V. behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

4. Beterbad B.V. heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de opdrachtgever echter recht heeft op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Beterbad B.V. aanvaardt aansprakelijkheid voor schade aan het werk c.q. andere werken of onderdelen, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

2. Beterbad B.V. is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Beterbad, haar personeel of andere onder haar toezicht vallende personen.

3. De aansprakelijkheid van Beterbad B.V., alsook in artikel 10 bedoeld, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel her levering van zaken, zulks ten keuze van opdrachtgever en voor zover Beterbad B.V. in staat is om soortgelijke zaken te leveren.

4. Beterbad B.V. is nimmer aansprakelijk voor (verdere) schade die ontstaat aan reeds defecte kranen, douchewanden en andere aanverwante zaken.

5. Beterbad B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

6. Beterbad B.V. is evenmin aansprakelijk: ⦁ indien de opdrachtgever zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast of anderszins onvakkundig gebruikt;

Artikel 14 Ontbinding

1. Beterbad B.V. heeft het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

⦁ de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Beterbad B.V. niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

⦁ het faillissement van de opdrachtgever is/wordt aangevraagd;

⦁ de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in surseance van betaling verkeert, dan wel wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, dan wel, al dan niet in het kader van voornoemde regelingen, aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt;

⦁ er beslag is gelegd op de activa van de opdrachtgever (of een deel daarvan);

⦁ de opdrachtgever tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat;

⦁ de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest.

2. Beterbad B.V. is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

3. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Beterbad B.V. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

4. De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim is of was in de nakoming van zijn verplichtingen.

5. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Beterbad B.V. verrichte prestaties, en heeft Beterbad B.V. onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 15 Buitengerechtelijke kosten

De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de totale vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra Beterbad B.V. rechtsbijstand heeft ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en verschuldigd zijn door de opdrachtgever, onverminderd het recht, van Beterbad B.V., volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.

2. Ter zake van eventuele geschillen is bevoegd de rechtbank binnen wier ressort de plaats van vestiging van Beterbad B.V. is gelegen.