Servicevoorwaarden

1. Definities Servicevoorwaarden

De verkoop en leveringsvoorwaarden van Beterbad B.V. kunnen geraadpleegd worden via Beterbad B.V. onder nummer 39055060 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en terug te vinden op www.beterbad.nl of op te vragen via info@beterbad.nl. Met de in deze servicevoorwaarden vermelde term opdrachtgever wordt bedoeld de wederpartij van Beterbad B.V. bij overeenkomsten en daaruit vloeiende verbintenissen. Waarbij Beterbad B.V. als opdrachtnemer wordt bedoeld.

2. Toepasselijkheid

Deze servicevoorwaarden van opdrachtnemer zijn van toepassing op onder de verkoop en leveringsvoorwaarden geleverde producten en diensten of buiten de garantieperiode uitgevoerde werkzaamheden.

3. Aanvraag Opdrachtgever

Opdrachtgever kan via door opdrachtnemer vermelde contactgegevens een serviceverzoek indienen. Na het volledig aanleveren van de benodigde informatie voor het in behandeling nemen van een aanvraag volgt na beoordeling een bevestiging van het serviceverzoek en wordt het verzoek in behandeling genomen onder vermelding van een service referentie nummer.

4. Onderzoek en werkzaamheden

Opdrachtnemer zal het ontvangen service verzoek beoordelen en onderzoek verrichten om de oorzaak van de storing of het gebrek vast te stellen en om te bepalen of een eventueel gebrek al dan niet onder de garantie valt. En daarnaast, al dan niet op door de opdrachtgever aangegeven locatie, beoordelen of het product conform de installatie instructie is uitgevoerd. Na schriftelijke of fysieke beoordeling zal opdrachtnemer telefonisch contact opnemen voor advies, toelichting of contact opnemen voor het maken van een service afspraak voor een service bezoek door een service medewerker. Mocht op locatie blijken dat het product niet conform de installatie instructie is uitgevoerd of niet conform de handleiding is gebruikt worden de te herstellen werkzaamheden besproken met de opdrachtgever. Deze werkzaamheden worden na akkoord van de opdrachtgever uitgevoerd op rekening en risico van de opdrachtgever. Wanneer gedurende de reparatie blijkt dat deze door redelijkerwijs onvoorziene omstandigheden niet tegen de begrote kosten kan worden uitgevoerd of wanneer er aanvullende werkzaamheden nodig zijn, zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe kostenindicatie worden opgesteld.

5. Tijdstip en duur

Indien een beoordeling van een serviceverzoek leidt tot een bezoek door een service medewerker, zal opdrachtnemer , er naar streven om binnen twee werkdagen na de ontvangen service aanvraag van opdrachtgever contact opnemen voor het inplannen van afspraak.

6. Uitvoering van de werkzaamheden

Voor het afhandelen van de serviceverzoek zullen de betreffende artikelen en betreffende locatie redelijkerwijs bereikbaar te dienen zijn. Er zal in geen geval hak- of breekwerk worden verricht.

7. Herstelwerkzaamheden gaan niet door

Indien niet aan de in artikel 6 genoemde voorwaarden kan worden voldaan, rond de servicemedewerker de herstelwerkzaamheden af en worden er verder geen service werkzaamheden verricht. Indien de monteur dit tijdens de beoordeling ter plekke concludeert, worden voorrijkosten in rekening gebracht.

8. Kosten

Bij aanspraak op garantie is het herstel van gebreken kosteloos. Voor reparatie van producten buiten de garantie(termijn) gelden de tarieven waarover opdrachtnemer de opdrachtgever zal informeren.

9. Betaling

Betaling geschiedt uitsluitend door middel van een (digitaal) betalingsverzoek of factuur.

10. Annulering service aanvraag

Wanneer opdrachtgever minder dan 24 uur van tevoren van het service bezoek afziet van de reparatie of niet akkoord gaat met de aangepaste offerte worden voorbereidingskosten en of voorrijkkosten in rekening gebracht.

11. Schade

Wanneer schade is ontstaan aan personen of zaken welke vermoedelijk is veroorzaakt door een product dan moet opdrachtgever opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. En op verzoek het betreffende product ter garantie beoordeling aan opdrachtnemer worden opgestuurd. In het geval dat opsturen onmogelijk is doordat het product ingebouwd is, zal de beoordeling op locatie plaats vinden. De kosten van bezoek op locatie worden gedragen door opdrachtnemer.

12. Aansprakelijkheid

Wanneer service, onderhoud of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd aan het product door een andere partij dan opdrachtnemer vervalt de garantie.

13. Garantietermijnen

Voor de geldende garantie termijn van opdrachtnemer kunt u terecht op www.beterbad.nl.